Umowa użytkownika

Niniejsza umowa użytkownika zawierana jest między tobą - klientem, reklamodawcą, administratorem witryny i siecią CPA.

Klient – osoba zaangażowana w metody promocji dotyczące nabywania / alienacji ofert na towary i / lub usługi oferowane przez reklamodawcę, zamierzająca zamówić lub zakupić, lub zamawiająca, kupująca lub wykorzystująca towary wyłącznie na potrzeby osobiste, rodzinne, domowe i inne potrzeby niezwiązane z działalnością przedsiębiorczą .

Reklamodawca – Osoba, która chce złożyć ofertę w sieci CPA w celu wyobcowania określonego produktu i / lub usługi.

Sieć CPA (skrót od Cost Per Action, tj. opłata za akcję) to elektroniczne środowisko biznesowe, w którym rozwija się stosunek umowny między Reklamodawcą a siecią CPA, na mocy którego Reklamodawca oferuje oferty towarów i / lub usług, a siecią CPA z kolei umożliwia umieszczanie ofert w przestrzeni internetowej w celu wyszukiwania osób promujących towary / usługi reklamodawcy w Internecie.

Administrator strony – osoba wskazana jako administrator witryny podczas rejestracji nazwy domeny, umożliwiająca reklamodawcy opublikowanie informacji w witrynie.

Strony – Klient, reklamodawca, sieć CPA, administrator witryny.

Witryna – Zasób internetowy sklepu internetowego, który jest zarządzany organizacyjnie i stanowi własność Reklamodawcy, na warunkach własności prywatnej.

Oferta publiczna – oferta skierowana przez administrację do nieokreślonej liczby osób lub kilku konkretnych osób, która zdecydowanie wyraża w szczególności intencję osoby składającej ofertę, aby uważała, że zawarła niniejszą umowę użytkownika z adresatem, który zaakceptuje ofertę.

Przyjęcie – pełna akceptacja przez jedną ze Stron warunków publicznej oferty sieci CPA na zawarcie niniejszej umowy z użytkownikiem. Akceptacja oferty publicznej następuje w momencie rozpoczęcia korzystania z Witryny (w tym w celach informacyjnych) i jej usług (usług).

1. Przepisy ogólne

1.1. Niniejsza Umowa użytkownika (zwana dalej „Umową”) określa ogólne zasady odwiedzania, korzystania z usług i ogólnych zachowań w Witrynie przez Klienta i reguluje stosunki cywilnoprawne, które rozwijają się między Klientem a Reklamodawcą, a także Klientem, Reklamodawcą i siecią CPA proces ich interakcji.

1.2. Niniejsza Umowa może zostać jednostronnie zmieniona decyzją sieci CPA i / lub Reklamodawcy. Sieć CPA i / lub Reklamodawca nie jest zobowiązany do osobistego powiadamiania Klienta o takich zmianach. Nowa wersja Umowy wchodzi w życie z chwilą zakupu przez Klienta towarów / usług Reklamodawcy.

1.3. Warunki Umowy dotyczą wszystkich Klientów witryny, bez wyjątku.

1.4.Klient, rozpoczynając korzystanie z Witryny, potwierdza fakt, że zapoznał się z postanowieniami niniejszej Umowy we właściwej pamięci iz czystą pamięcią, w pełni je rozumie i akceptuje warunki pełnego korzystania z Witryny. W przypadku braku zgody na postanowienia niniejszej Umowy (częściowo lub w całości) osoba wyrażająca taką wolę nie ma prawa do korzystania z pola informacyjnego Witryny.

2. Regulacja interakcji stron

2.1. Wdrożenie usług i / lub możliwości zapewnianych przez Witrynę nie zapewnia Klientowi żadnych wyłącznych praw i przywilejów.

2.2. Strony niniejszej umowy uzgodniły, że sieć CPA jest uprawniona do umieszczania bloków reklamowych, banerów, ogłoszeń w Witrynie w dowolnym z jej obszarów, w tym tam, gdzie publikowane są informacje opublikowane przez Klienta, bez dodatkowej zgody Klienta.

2.3. Informacje publikowane w Witrynie przez sieć CPA, z wyjątkiem informacji publikowanych w imieniu lub osobiście przez Reklamodawcę, są wynikiem działalności intelektualnej sieci CPA, a wszelkie prawa majątkowe i osobiste niemajątkowe do takich informacji należą do sieci CPA, dopóki inaczej ustalone. Jednocześnie Klient nie ma wyłącznych praw do wyniku działalności intelektualnej sieci CPA, wyrażonej w formie graficznej, tekstowej, audiowizualnej zamieszczonej przez sieć CPA w Witrynie.

2.4.Sieć CPA nie ponosi odpowiedzialności za ochronę naruszonych praw Klienta w kontekście rozstrzygania sporów powstałych na tej podstawie, w tym w sądzie.

2.5. Sieć CPA nie jest właścicielem / producentem towarów i / lub usług zamieszczonych w Witrynie i nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw Klienta. Celem sieci CPA na podstawie niniejszej Umowy jest zbieranie informacji statystycznych o liczbie potencjalnych klientów zainteresowanych zakupem towarów i / lub usług dozwolonych metodami Reklamodawcy.

2.6. Naruszenie przez klienta lub reklamodawcę praw autorskich należących do sieci CPA i (lub) innych osób pociąga za sobą odpowiedzialność za sprawcę naruszenia, zgodnie z przepisami obowiązującego ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej.

2.7. W przypadku naruszenia praw autorskich przez Klienta, poprzez nielegalne umieszczenie materiałów nienależących do Klienta, sieć CPA usuwa takie materiały z bezpłatnego dostępu na pierwsze żądanie prawnego właściciela praw autorskich.

2.8. Klientowi nie wolno publikować w Witrynie informacji, które bezpośrednio lub pośrednio zawierają ogólnie akceptowane znaki pornografii, które obrażają, naruszają, niszczą czyjąś godność, zawierają wezwania do przemocy, okrucieństwa i inne działania, które pociągają za sobą naruszenie obowiązujących przepisów prawa, niektórych jurysdykcji terytorialnych, zawierające złośliwe oprogramowanie i / lub inne informacje, które mogą być szkodliwe dla osób trzecich.

2.9. W przypadku naruszenia warunków punktu 2.8. niniejszej Umowy oraz nieprzestrzeganie wymagań sieci CPA, w tym usunięcie takich informacji z publicznego dostępu, Klienci Serwisu ponoszą odpowiedzialność na podstawie postanowień niniejszej Umowy i (lub) obowiązujących przepisów Federacji Rosyjskiej. W takim przypadku sieć CPA ma prawo usunąć tę wymienioną w punkcie 2.8. informacje sam.

2.10. Sieć CPA nie ponosi odpowiedzialności za wyniki wizyt Klienta w zasobach zewnętrznych (zewnętrznych), do których linki można zamieszczać w Witrynie. Przez wyniki należy rozumieć każdy wynik, niezależnie od jego charakteru, a także wynik, w którym Klient poniósł jakiekolwiek straty materialne, szkody moralne i inne negatywne przejawy.

3. Prawa i obowiązki reklamodawcy

3.1. Reklamodawca ma obowiązek zaoferować Klientowi usługi w zakresie dostawy towarów, wysyłając je pocztą lub transportem, wskazując zastosowany sposób dostawy i rodzaj transportu.

3.2. Reklamodawca ma obowiązek zaoferować Klientowi usługi w zakresie dostawy towarów, wysyłając je pocztą lub transportem, wskazując zastosowany sposób dostawy i rodzaj transportu.

3.3. Reklamodawca nie jest uprawniony bez zgody Klienta do wykonywania dodatkowej pracy (świadczenia usług) za opłatą.

3.4. Reklamodawca jest zobowiązany, przed zawarciem umowy sprzedaży detalicznej i zakupu (zwanej dalej „Umową”), do dostarczenia Klientowi informacji o głównych właściwościach konsumenckich towarów i adresie (lokalizacji) Reklamodawcy, o miejscu produkcji towarów, pełnej nazwie firmy (nazwie) Reklamodawcy, o cenie i warunkach zakup towarów, ich dostawę, okres użytkowania, okres trwałości i okres gwarancji, procedurę płatności za towar, a także okres, w którym oferta zawarcia umowy jest ważna.

3.5. W momencie dostawy towaru Reklamodawca jest zobowiązany do poinformowania Klienta na piśmie o następujących informacjach (w przypadku towarów importowanych, w języku polskim lub angielskim):

3.5.1. nazwę przepisu technicznego lub innego oznaczenia ustanowionego przez ustawodawstwo polskie dotyczące przepisów technicznych i wskazującego obowiązkowe potwierdzenie zgodności towarów;

3.5.2. informacje o podstawowych właściwościach konsumenckich towarów (roboty budowlane, usługi) oraz dotyczące produktów spożywczych - informacje o składzie (w tym nazwa dodatków do żywności stosowanych w procesie produkcji dodatków do żywności, biologicznie aktywnych dodatków, informacje o obecności składników uzyskanych przy użyciu organizmy zmodyfikowane genetycznie), wartość odżywcza, cel, warunki stosowania i przechowywania żywności, metody przygotowywania gotowych potraw, waga (objętość), data i miejsce produkcji oraz pakowanie (pakowanie) produktów spożywczych, a także informacje na temat przeciwwskazań do ich stosowania w niektórych chorobach;

3.5.3. cena w rublach i warunki zakupu towarów (praca, usługi);

3.5.4. informacje o okresie gwarancyjnym, jeśli jest zainstalowany;

3.5.5. warunki efektywnego i bezpiecznego użytkowania towarów;

3.5.6. informacje o okresie użytkowania lub okresie trwałości towarów, a także informacje o niezbędnych działaniach klienta po określonych okresach i możliwych konsekwencjach, jeśli takie działania nie zostaną wykonane, jeżeli towary po upływie określonych okresów zagrażają życiu, zdrowiu i własności klienta lub stają się nieodpowiednie do zamierzonego zastosowania;

3.5.7. lokalizacja (adres), nazwa firmy (nazwa) producenta (Reklamodawcy), lokalizacja (adres) organizacji upoważnionej przez producenta (Reklamodawcę) do przyjmowania roszczeń od Klienta oraz naprawy i konserwacji towarów, w przypadku towarów importowanych - nazwa kraju pochodzenie towarów;

(zobacz tekst w poprzednim wydaniu)

3.5.8. informacje o obowiązkowym potwierdzeniu zgodności towarów (usług) z obowiązkowymi wymogami zapewniającymi ich bezpieczeństwo na życie, zdrowie Klienta, środowisko oraz zapobieganie uszkodzeniom mienia Klienta zgodnie z prawem polskim;

3.5.9. informacje na temat zasad sprzedaży towarów (praca, usługi);

3.5.10. informacje o konkretnej osobie, która wykona pracę (świadczy usługę) oraz informacje o niej, jeśli ma to znaczenie w zależności od charakteru pracy (usługi);

3.5.11 informacje na temat efektywności energetycznej towarów, dla których wymóg uzyskania takich informacji jest określony zgodnie z polskim prawem dotyczącym oszczędzania energii i zwiększania efektywności energetycznej.

3.6. Reklamodawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi informacji, jeśli towary zakupione przez Klienta były w użyciu lub w których wady zostały wyeliminowane.

3.7. Reklamodawca jest zobowiązany do poinformowania klienta o produkcie, w tym o jego warunkach działania i zasadach przechowywania, jest przekazywany klientowi poprzez umieszczenie go na produkcie, na nośnikach elektronicznych dołączonych do produktu, w samym produkcie (na płycie elektronicznej wewnątrz produktu w sekcji menu), na opakowaniu, opakowaniu, etykieta, etykieta, w dokumentacji technicznej lub w jakikolwiek inny sposób ustanowiony przez polskie prawo.

3.8.Reklamodawca jest zobowiązany do poinformowania Klienta o okresie ważności oferty sprzedaży towarów / usług w Witrynie.

3.9. Reklamodawca ma prawo zaakceptować lub odrzucić ofertę klienta dotyczącą wysłania towaru pocztą na adres „Poste restante”.

3.10. Reklamodawca jest zobowiązany do zapewnienia poufności danych osobowych dotyczących Klienta zgodnie z prawem polskim w zakresie danych osobowych.

3.11.Reklamodawca zapewnia Klientowi katalogi, broszury, broszury, zdjęcia lub inne materiały informacyjne zawierające kompletne, wiarygodne i dostępne informacje charakteryzujące oferowane towary.

3.12. Jeśli Klient odrzuci towar, Reklamodawca jest zobowiązany do zwrotu mu kwoty zapłaconej przez Klienta zgodnie z Umową, z wyjątkiem kosztów Reklamodawcy za dostawę zwracanego towaru od Klienta, nie później niż 10 dni od daty złożenia odpowiedniego żądania.

3.13. W przypadku zawarcia Umowy z warunkiem dostarczenia towaru do Klienta, Reklamodawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez Klienta w terminie określonym w Umowie, a jeśli miejsce dostawy towaru przez Klienta nie jest wskazane, to do jego miejsca zamieszkania.

3.14. Reklamodawca jest zobowiązany do przekazania towarów klientowi w sposób i na warunkach określonych w umowie.

3.15. Reklamodawca jest zobowiązany do przekazania Klientowi towarów, których jakość odpowiada Umowie oraz informacji przekazanych Klientowi po zawarciu Umowy, a także informacji przekazanych mu przy przenoszeniu towarów (w dokumentacji technicznej dołączonej do towarów, na etykietach, poprzez oznakowanie lub w inny sposób przewidziany dla dla niektórych rodzajów towarów).

3.16. Jeżeli przy zawarciu umowy reklamodawca został poinformowany przez klienta o konkretnych celach zakupu towaru, reklamodawca jest zobowiązany do przekazania klientowi towarów odpowiednich do wykorzystania zgodnie z tymi celami.

3.17. Koszty zwrotu kwoty zapłaconej przez Klienta zgodnie z Umową ponosi Reklamodawca.

3.18. Zapłata za towary przez klienta poprzez przekazanie środków na konto osoby trzeciej wskazane przez reklamodawcę nie zwalnia reklamodawcy z obowiązku zwrotu kwoty zapłaconej przez klienta, gdy klient zwróci towar o odpowiedniej i nieodpowiedniej jakości.

3.19. Reklamodawca, zamieszczając informacje na stronie, zarówno osobiście, jak i powierzając je stronom trzecim, w tym Administratorowi strony, gwarantuje, że ma on prawo do publikowania i korzystania z zamieszczonych materiałów, i ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia praw autorskich osób trzecich.

4. Prawa i obowiązki klienta

4.1. Klient ma prawo odmówić przyjęcia towaru w dowolnym momencie przed jego przekazaniem, a po przekazaniu towaru - w ciągu 7 dni.

4.2. Klient ma prawo odmówić przyjęcia towaru w ciągu 3 miesięcy od momentu przekazania towaru, jeżeli informacja o procedurze i warunkach zwrotu towaru dobrej jakości nie została dostarczona na piśmie w momencie dostawy towaru.

4.3. Zwrot towarów dobrej jakości jest możliwy, jeżeli zachowana zostanie jego prezentacja, właściwości konsumpcyjne, a także dokument potwierdzający fakt i warunki zakupu określonego towaru. Brak określonego dokumentu przez Klienta nie pozbawia go możliwości odniesienia się do innych dowodów zakupu towarów od tego Reklamodawcy.

4.4. Klient nie ma prawa odmówić przyjęcia towaru dobrej jakości, posiadającego indywidualnie określone właściwości, jeżeli z określonych towarów może korzystać wyłącznie klient, który go kupił.

4.5.Klient jest zobowiązany do zwrotu kosztów usług dostawy towarów, jeżeli towary zostały dostarczone w terminie określonym w Umowie, ale towary nie zostały przekazane Klientowi z jego winy, kolejna dostawa odbywa się na nowych warunkach uzgodnionych z Reklamodawcą

4.6. Jeśli towary zostaną przekazane Klientowi z naruszeniem warunków Umowy dotyczących ilości, asortymentu, jakości, kompletności, pakowania i (lub) pakowania towarów, Klient może powiadomić Reklamodawcę o tych naruszeniach nie później niż 20 dni po otrzymaniu towaru.

4.7. W przypadku wykrycia wad towarów, dla których nie ustalono terminów gwarancji ani wygaśnięcia, Klient ma prawo zgłaszać roszczenia z tytułu wad towaru w rozsądnym terminie, ale w ciągu 2 lat od daty przekazania klientowi, jeżeli dłuższe okresy nie są określone w aktach prawnych lub Umowie.

4.8. Klient ma prawo zgłaszać reklamodawcy reklamacje dotyczące wad towaru, jeżeli zostaną one wykryte w okresie gwarancyjnym lub w dniu wygaśnięcia.

4.9. Klient, który sprzedał towary o nieodpowiedniej jakości, jeśli nie zostało to uzgodnione przez reklamodawcę, ma prawo, według własnego uznania, zażądać:

a) nieodpłatne usuwanie wad towaru lub zwrot kosztów ich usunięcia przez Klienta lub osobę trzecią;

b) proporcjonalny spadek ceny zakupu;

c) zamiennik towarów podobnej marki (model, artykuł) lub tych samych towarów innej marki (model, artykuł) z odpowiednim przeliczeniem ceny zakupu. Jednocześnie w odniesieniu do skomplikowanych technicznie i drogich towarów wymagania te są satysfakcjonujące w przypadku znacznych braków.

4.10. Klient, zamiast przedstawiać wymagania określone w punkcie 4.9 niniejszej Umowy, ma prawo odmówić wykonania Umowy i zażądać zwrotu zapłaconej kwoty za zakupiony towar. Na żądanie reklamodawcy i na jego koszt klient musi zwrócić towar z wadami.

4.11. Klient ma prawo żądać pełnego odszkodowania za straty poniesione w wyniku sprzedaży towarów o nieodpowiedniej jakości. Straty są zwracane w terminach określonych w ustawie Federacji Rosyjskiej „O ochronie praw konsumenta” w celu spełnienia odpowiednich wymagań klienta.

4.12. Klient ma prawo odmówić zawarcia Umowy i domagać się odszkodowania za straty poniesione w przypadku odmowy przekazania towaru przez Reklamodawcę.

4.13. W przypadku zwrotu towarów o nieodpowiedniej jakości brak dokumentu potwierdzającego fakt i warunki zakupu towaru nie pozbawia go możliwości odniesienia się do innych dowodów zakupu towarów od reklamodawcy.

4.14. Odmowa lub uniknięcie przez Reklamodawcę przygotowania faktury lub działania nie pozbawia Klienta prawa do żądania zwrotu towaru i (lub) zwrotu kwoty zapłaconej przez Klienta zgodnie z Umową.

4.15. Klient ma prawo odmówić zapłaty za dodatkowe prace (usługi), które nie są określone w Umowie, a jeśli zostaną one zapłacone, Klient ma prawo zażądać od Reklamodawcy zwrotu wypłaconej kwoty przekraczającej określoną kwotę.

4.16. Analogicznie do instrukcji określonych w pkt 4.16. niniejszej Umowy, Klient zgadza się działać, w przypadku korzystania z wyników własności intelektualnej, które należą do stron trzecich. Metodę i procedurę realizacji określa proces negocjacji z właścicielem praw autorskich do materiałów.

5. Odpowiedzialność stron

5.1. Sieć CPA nie ponosi odpowiedzialności za działania Klienta, które wiązały się z naruszeniem praw osób trzecich, chyba że obowiązujące prawo polskie stanowi inaczej.

5.2. Sieć CPA nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zamieszczanych przez Reklamodawcę i / lub Klienta.

5.3. СРА-network nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zwrotnych od Klientów Witryny. Opinie klientów Witryny są subiektywnymi opiniami ich autorów, w żaden sposób nie podającymi się za obiektywne. Mogą nie pokrywać się z opinią publiczną i mogą nie odpowiadać rzeczywistości.

5.4. Decyzja o wydaniu / nie wydaniu danych osobowych jest podejmowana przez sieć CPA wyłącznie na podstawie wniosku przesłanego przez osobę z sieci CPA w sposób określony przez normy obowiązującego prawodawstwa.

5.5. Sieć CPA ma prawo nie odpowiadać na prośby, odwołania i listy, które nie zawierają danych wnioskodawcy (imię i nazwisko, dane kontaktowe).

5.6. Sieć CPA nie ponosi odpowiedzialności za dane rejestracyjne wskazane przez Klienta w interakcji z polem informacyjnym Witryny.

5.7. Sieć CPA ma prawo, bez podania przyczyny, ograniczyć, zablokować dostęp Klienta (w tym niezarejestrowany) do Witryny, z częściowym lub całkowitym usunięciem informacji, które Klient opublikował w Witrynie. Sieć CPA jest zobowiązana do rozpatrzenia reklamacji sporządzonej zgodnie z sekcją 5 umowy w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty jej otrzymania.

6. Procedura rozstrzygania sporów

6.1.W przypadku ujawnienia w Witrynie zamieszczonych informacji zawierających wyniki własności intelektualnej należącej do stron trzecich, właściciel praw autorskich jest zobowiązany:

6.1.1. Zgłoś roszczenie wskazujące na podstawy faktyczne i prawne, które umożliwiają sieci CPA przesyłanie informacji osobie, która narusza prawa, lub usuwanie informacji z publicznego dostępu.

6.1.2. Dołącz do roszczenia dowód oryginalności wyniku własności intelektualnej (oryginał, inne dokumenty potwierdzające własność przedmiotu prawa autorskiego).

6.1.3. Wyślij paczkę dokumentów, o których mowa w przepisach ust. 6.1.1., 6.1.2. niniejszej Umowy na skrzynkę elektroniczną.

7. Inne warunki

7.1. Wszelkie możliwe sytuacje, spory wynikające ze relacji między Klientem a Reklamodawcą, a także Klientem, Reklamodawcą i siecią CPA, nieuregulowane niniejszą Umową, są rozstrzygane w sposób określony przez normy obowiązującego ustawodawstwa polskiego.

7.2. Strony niniejszej Umowy są świadome zakresu praw i obowiązków wynikających z relacji osób, o których mowa w niniejszej Umowie, i w pełni informują o swoich działaniach, w pełni rozumiejąc prawny charakter konsekwencji takich działań.

7.3. Brak działania ze strony sieci CPA w przypadku naruszenia przez któregokolwiek z Klientów postanowień Umowy nie pozbawia sieci CPA prawa do podjęcia późniejszych odpowiednich działań w celu ochrony jej interesów i ochrony praw chronionych przez prawo.